Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Aktualności

Aktualności

Dziś - 1 października 2014 r. - wchodzi w życie nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Dziś - 1 października 2014 r. - wchodzi w życie nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

W swych trzech podstawowych założeniach reforma ustawowa ma na celu:

1. ułatwienie dostępu do studiów osobom dojrzałym,

2. wdrożenie rozwiązań służących podwyższeniu jakości kształcenia,

3. zapobieganie skutkom niżu demograficznego.

W rzeczywistości zmiany przepisów ustawy niosą ze sobą bardzo wiele zmian zarówno jeśli chodzi o organizację uczelni, sposób kształcenia czy wreszcie zarządzanie własnością intelektualną powstającą w procesie naukowym i edukacyjnym.

Do najważniejszych należą:

Nowe uregulowanie kwestii związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych – „przywilej profesorski” polegający na współpracy pomiędzy pracownikiem naukowym a uczelnią w kwestii wypracowywania sposobów na komercjalizację wyników badań i rozwiązań naukowych, a w przypadku gdy zatrudniająca go jednostka naukowo-dydaktyczna posiadająca pierwszeństwo w wykorzystaniu pomysłu z tego nie skorzysta, na możliwości przekazania pełni praw majątkowych do utworu jego twórcy.

Nowy sposób monitoringu karier zawodowych absolwentów uczelni – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać i opracowywać dane o karierach absolwentów. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie ustalenie, które kierunki studiów dają najlepsze gwarancje znalezienia zatrudnienia  oraz jak kształtuje się ich wynagrodzenie.

W nowelizacji uszczegółowiono zasady związane z różnicowaniem studiów na profile ogólnoakademickie i profile praktyczne. Na studiach o profilu praktycznym wprowadzono obowiązek prowadzenia trzymiesięcznych praktyk. Natomiast w ramach kształcenia studentów na studiach o profilu akademickim studenci mają być włączani w prace badawcze prowadzone na uczelni.

Nadanie uczelniom kompetencji dotyczących potwierdzania efektów kształcenia zdobytych poza procesem edukacyjnym szkolnictwa wyższego. Uczelnia będzie mogła zaliczyć studentowi do 50% zajęć (punktów ECTS) niezbędnych do ukończenia studiów, w przypadku, gdy wykaże on, że posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę czy umiejętności zdobyte podczas wykonywania pracy. Rozwiązanie to ma na celu zachęcenie osób dojrzałych do podejmowania studiów wyższych.

Z ustawy wycofano zapisy o odpłatności za drugi i kolejne kierunki studiów – z opłat zwolnieni będą studenci, którzy podjęli drugi kierunek studiów w roku akademickim 2013/2014.

Istotne zmiany zostały wprowadzone w kwestiach dotyczących prac dyplomowych studentów. W nowelizacji ustawy znalazła się definicja pracy dyplomowej, a na uczelnie nałożono obowiązek weryfikacji pisemnych prac z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych. Weryfikacja stanie się warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i posłuży ograniczeniu nierzetelności i łatwiejszej ocenie efektów kształcenia.

Te i inne kwestie reformy ustawowej zostaną podjęte w trakcie panelu dyskusyjnego na konferencji Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2014, która odbędzie się 24 października 2014 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. 

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl