Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Szkolenia

Szkolenia

Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów

Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów

 

Program szkolenia:

1. SPECYFIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ:
– odpowiedzialność dyscyplinarna w kontekście innych rodzajów odpowiedzialności,
– podstawa prawna odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów: ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów.

2. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO:
– rektor (rola, kompetencje),
– obwiniony,
– rzecznik dyscyplinarny jako oskarżyciel (powoływanie, kompetencje),
– komisja dyscyplinarna (skład, zasady funkcjonowania),
– przewodniczący składu orzekającego,
– odwoławcza komisja dyscyplinarna,
– obrońca i jego rola.

3. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO:
– wszczęcie, prowadzenie i dokumentacja postępowania wyjaśniającego,
– umorzenie postępowania wyjaśniającego i złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
– wszczęcie, prowadzenie i dokumentacja postępowania dyscyplinarnego przed komisją dyscyplinarną oraz przed odwoławczą komisją dyscyplinarną,
– tryb nadzwyczajny – przypadki pominięcia postępowania dyscyplinarnego,
– umorzenie postępowania,
– rozprawa (obowiązki i uprawnienia stron, przebieg, zasady),
– kary dyscyplinarne, wykonanie i zatarcie,
– wznowienie zakończonego postępowania,
– przedawnienie.

4. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE.

5. TRYB I ORGANIZACJA POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM KOLEŻEŃSKIM.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA DOKTORANTÓW – ODRĘBNOŚCI PROCEDURY.

7. PLAGIAT I JEGO RODZAJE.

8. INTERNETOWE NARZĘDZIA WERYFIKUJĄCE ORYGINALNOŚĆ PRAC PISEMNYCH.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1. Rozwinięcie kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych.

2. Zapoznanie się z przypadkami zastosowania procedury dyscyplinarnej w praktyce.

3. Otrzymanie kompletu materiałów szkoleniowych obejmujących m.in. wzory dokumentów.

4. Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

 

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o kontakt.

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl