Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Szkolenia

Szkolenia

Utwór naukowy przedmiotem prawa autorskiego w kontekście uczelni jako platformy wymiany i komercjalizacji badań naukowych

Utwór naukowy przedmiotem prawa autorskiego w kontekście uczelni jako platformy wymiany i komercjalizacji badań naukowych

Program szkolenia:

1. INSTYTUCJA NAUKOWA, UTWÓR I UTWÓR NAUKOWY – DEFINICJE:
– uczelnia jako instytucja naukowa,
– pojęcie utworu,
– utwór jako przedmiot prawa autorskiego, wyłączenia spod ochrony autorskoprawnej,
– pojęcie utworu naukowego,
– elementy twórcze i nietwórcze utworu naukowego.
– pracownik naukowy jako autor.

2. PODSTAWA PRAWNA:
– ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
– ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym,
– regulaminy zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
– ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

3. UPRAWNIENIA UCZELNI I NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO JAKO TWÓRCY:
– uprawnienia uczelni do korzystania z utworów naukowych i prac dyplomowych,
– digitalizacja i udostępnianie elektronicznych wersji utworów (umowa, dozwolony użytek),
– uczelnia jako platforma wymiany i komercjalizacji badań naukowych,
– modelowa procedura realizacji i komercyjnego wykorzystania efektu naukowego (utworu).

4. ZASADY KORZYSTANIA Z CUDZEGO UTWORU:
– podstawowe pojęcia: bibliografia, opis bibliograficzny, przypisy,
– opis bibliograficzny źródeł tradycyjnych i elektronicznych,
– opisy bibliograficzne aktów prawnych,
– zasady sporządzania przypisów (przypisy dolne, końcowe, harwardzkie).

5. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE:
– narzędzia służące pracownikowi dydaktycznemu w weryfikacji oryginalności prac pisemnych – systemy antyplagiatowe,
– narzędzia służące ochronie i udostępnianiu prac dyplomowych i utworów naukowych – bazy prac dyplomowych i tekstów naukowych, elektroniczne archiwa.

6. PLAGIAT UTWORU NAUKOWEGO – DEFINICJA, RODZAJE:
– plagiat jawny,
– przywłaszczenie cudzego pomysłu lub wyniku naukowego,
– prawo cytatu i jego nadużycie.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA NAUKOWEGO ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH:
– ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeks karny, postępowanie wyjaśniające, postępowanie dyscyplinarne, kodeks etyki pracownika naukowego,
– odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów,
– odpowiedzialność cywilna,
– odpowiedzialność administracyjna,
– odpowiedzialność karna.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1. Uzyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu uregulowań prawnych obejmujących tematykę prawa autorskiego w kontekście uczelni.

2. Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia umów w zakresie wykorzystywania powstałych na Uczelni dzieł oraz podziału zysków pochodzących z ich komercjalizacji.

3. Otrzymanie kompletu materiałów szkoleniowych obejmujących m.in. wzory umów, a także wybór regulaminów zarządzania prawami własności intelektualnej funkcjonujących na uczelniach.

4. Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

 

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o kontakt.

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl