Europejskie Forum Prawa i Edukacji

Szkolenia

Szkolenia

Utwór naukowy jako przedmiot prawa autorskiego - prawa autorskie na uczelni

Utwór naukowy jako przedmiot prawa autorskiego - prawa autorskie na uczelni

Program szkolenia:

1. INSTYTUCJA NAUKOWA, UTWÓR I UTWÓR NAUKOWY – DEFINICJE:

 • pojęcie utworu,
 • utwór jako przedmiot prawa autorskiego, wyłączenia spod ochrony autorskoprawnej,
 • pojęcie utworu naukowego,
 • elementy twórcze i nietwórcze utworu naukowego.
 • pracownik naukowy jako autor.

 

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • regulaminy zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

 

3. UPRAWNIENIA UCZELNI I NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO JAKO TWÓRCY:

 • uprawnienia instytucji naukowej do korzystania z utworów naukowych i prac dyplomowych,
 • digitalizacja i udostępnianie elektronicznych wersji utworów (umowa, dozwolony użytek),
 • rozlicznie pracowników naukowo-dydaktycznych w kontekście utworów prawa autorskiego.

 

4. ZASADY KORZYSTANIA Z CUDZEGO UTWORU:

 • inspiracja vs opracowanie,
 • autoplagiat,
 • naśladownictwo,
 • wykorzystanie prac pisanych na zamówienie.

 

5. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE:

 • narzędzia służące pracownikowi dydaktycznemu w weryfikacji oryginalności prac pisemnych 
 • systemy antyplagiatowe,
 • bazy porównawcze,
 • znaczenie raportu podobieństwa,
 • narzędzia służące ochronie i udostęinianiu prac dyplomowych i utworów naukowych.

 

6. PLAGIAT UTWORU NAUKOWEGO – DEFINICJA, RODZAJE:

 • plagiat jawny,
 • przywłaszczenie cudzego pomysłu lub wyniku naukowego,
 • prawo cytatu i jego nadużycie.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA NAUKOWEGO ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH:

 • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeks karny, postępowanie wyjaśniające, postępowanie dyscyplinarne, kodeks etyki pracownika naukowego,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów,
 • odpowiedzialność cywilna,
 • odpowiedzialność administracyjna,
 • odpowiedzialność karna.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1. Uzyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu uregulowań prawnych obejmujących tematykę prawa autorskiego w kontekście uczelni.

2. Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia umów w zakresie wykorzystywania powstałych na Uczelni dzieł oraz podziału zysków pochodzących z ich komercjalizacji.

3. Otrzymanie kompletu materiałów szkoleniowych obejmujących m.in. wzory umów, a także wybór regulaminów zarządzania prawami własności intelektualnej funkcjonujących na uczelniach.

4. Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

 

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o kontakt.

Podziel się:

Copyright © 2013 by Europejskie Forum Prawa i Edukacji. All right reserverd

Designed by Langano.pl